Image Alt

Belangenbehartiging

Het Mantelzorgnetwerk zet zich in voor de belangen van mantelzorgers in de hele gemeente. We hebben oog voor behoeften van mantelzorgers in de verschillende woonplaatsen, kleine kernen en buitengebieden. We richten ons op het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn we signalerend naar de gemeente, organisaties en beleidsmakers. 

Naast het Mantelzorgnetwerk zijn ook anderen actief in het behartigen van belangen van mantelzorgers.

Cliëntenraden van zorginstellingen

Alle zorginstellingen hebben een wettelijke verplichting tot het instellen van een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten waar zij zorg aan levert. Daarmee heeft zij ook invloed op de belangen van mantelzorgers. De zorginstelling waarmee u te maken heeft, kan u informatie geven hierover.

Participatieraad Hardenberg

De Participatieraad Hardenberg behartigt de belangen van groepen (kwetsbare) burgers. Zij adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over o.a. de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Zij doet dit voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg, hierbij kunt u o.a. denken aan:

  • mensen die een beroep doen op huishoudelijke ondersteuning of ambulante begeleiding, dagbesteding, aanpassing of hulpmiddel, maatwerk vervoer
  • mantelzorgers
  • vrijwilligers
  • mensen die een uitkering aanvragen of een beroep doen op ondersteuning bij het vinden van werk in het kader van de participatiewet
  • mensen die werken in het kader van WSW of beschut (willen) werken
  • mensen die een beroep doen op opvoedingsondersteuning

Een van de leden van de Participatieraad Hardenberg heeft de portefeuille ‘mantelzorg’. Contact kun je leggen via secretariaat@participatieraadhardenberg.nl

 

Ombudsvrouw

Maak jij je als mantelzorger ongerust over de de zorg en ondersteuning die de gemeente Hardenberg regelt voor mantelzorgers? Heb je goede of minder goede ervaringen?  Met jouw vragen, zorgen of klachten over onder andere mantelzorgondersteuning kun je kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw in de gemeente Hardenberg.