Image Alt

Sociale netwerken betrekken en versterken

Sociale netwerken betrekken en versterken

Voor mensen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers is een sociaal netwerk erg belangrijk. Zonder zo’n netwerk dreigt isolement en/of overbelasting. Als gemeente, zorginstelling of professional kun je mantelzorgers helpen om hun netwerk te betrekken en te versterken. Hieronder een aantal tips.

Tips

● Breng het sociale netwerk van de mantelzorger in een vroeg stadium in kaart.
● Maak samen met de zorgvrager en mantelzorger een maatwerkarrangement dat aansluit bij hun wensen en behoeften. Dit kan bestaan uit hulp en steun uit het netwerk, van vrijwilligers en/of van professionals.
● Inventariseer of het nodig en gewenst is om het sociale netwerk te versterken. Zo ja, bespreek dan met de mantelzorger en zorgvrager welke stappen zij kunnen nemen.
● Laat zien dat je de inzet van het sociale netwerk erkent en waardeert. Werk met de mensen uit het netwerk samen en respecteer hierbij hun grenzen.
● Ondersteun de mensen in het sociale netwerk door te inventariseren wat zij nodig hebben om de zorgtaken aan te kunnen en vol te blijven houden. Bied hierbij oplossingen zoals:  hulpmiddelen voor de communicatie of trainingen.
● Wijs mantelzorgers op de mogelijkheden om de zorg en communicatie binnen het sociale netwerk te organiseren. Hier zijn diverse websites en handige apps voor.
● Het sociale netwerk wordt soms te weinig gebruikt omdat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen of hulp aan te bieden. Heb daar in de gesprekken met de mantelzorger aandacht voor en probeer dit te veranderen.
● Wees er als gemeente of zorgverlener bewust van dat niet iedereen een sociaal netwerk heeft. Sommige mensen lukt het niet om zo’n netwerk op te bouwen en in stand te houden. Voor deze mensen is meer (professionele) zorg en steun nodig.